Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

 

REGULAMIN
WYDAWNICTWA UCZELNIANEGO POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
 
Rozdz. 1. Postanowienia ogólne
Rozdz. 2. Zadania Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej
Rozdz. 3. Uczelniana Komisja Wydawnicza i komisje wydawnicze  w jednostkach
Rozdz. 4. Komisje wydawnicze w jednostkach organizacyjnych Politechniki Koszalińskiej
Rozdz. 5. Roczny plan wydawniczy i współpraca z autorami
Rozdz. 6. Zasady sporządzania i finansowania planu finansowego Wydawnictwa Uczelnianego PK
Rozdz. 7. Gospodarka finansowa i majątkowa Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej
Rozdz. 8. Współpraca z innymi jednostkami
Rozdz. 9. Postanowienia końcowe
 
 
Rozdz. 1. Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
 1. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, zwane dalej Wydawnictwem jest jednostką znajdującą się w pionie Prorektora ds. Kształcenia.
 2. Wydawnictwem kieruje Redaktor Naczelny, zatrudniany na podstawie umowy o pracę.
 3. Działalność Wydawnictwa nadzoruje bezpośrednio Prorektor ds. Kształcenia.
 4. Nadzór w zakresie gospodarki finansowej Wydawnictwa sprawuje Kwestor.
 
§ 2.
 
 1. Redaktor Naczelny Wydawnictwa podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Kształcenia.
 2. Pracownicy Wydawnictwa podlegają Redaktorowi Naczelnemu i prowadzą działalność określoną w zakresie przypisanych obowiązków służbowych na danym stanowisku.
 
§ 3.
 
 1. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej powołane jest do prowadzenia działalności:
a)    wydawniczej wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, według procedur określonych w regulaminie;
b)    dystrybucyjnej wydawnictw Politechniki Koszalińskiej.
 1. Władze Uczelni mogą powierzyć Wydawnictwu również inne formy działalności publikacyjnej, w tym współudział w akcjach promocyjnych itp.
 
 
§ 4.
 
 1. Działalność Wydawnictwa finansowana jest:
a)    ze środków własnych Uczelni – wydzielonych na realizację planu wydawniczego jednostek organizacyjnych;
b)    ze środków zewnętrznych – pozyskanych na wydawnictwa zlecone poza planem wydawniczym;
c)    z innych środków.
 1. Podział środków na realizację działalności wydawniczej poszczególnych jednostek organizacyjnych dokonywany jest wg kryterium uwzględniającego liczbę nauczycieli akademickich w jednostce.
 
 
Rozdz. 2. Zadania Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej
 
§ 5.
 
Do zadań szczegółowych Wydawnictwa Politechniki Koszalińskiej należy:
a)    opracowywanie zbiorczego planu wydawniczego i czuwanie nad jego realizacją od strony rzeczowej i finansowej;
b)    współpraca z Komisjami Wydawniczymi jednostek organizacyjnych Uczelni;
c)    przygotowanie umów wydawniczych z autorami i prowadzenie korespondencji w tym zakresie;
d)    sporządzanie umów z recenzentami oraz wykonawcami prac dodatkowych (redaktor, plastyk, tłumacz i inni);
e)    wystawianie rachunków za wykonane prace wydawnicze;
f)     redakcja techniczna i rewizja tekstu przed oddaniem do druku;
g)    współpraca z drukarniami;
h)    prowadzenie magazynu wydawnictw i obowiązującej w tym zakresie dokumentacji dowodów obrotu magazynowego;
i)      administrowanie stroną internetową wydawnictwa;
j)      rozprowadzanie egzemplarzy bezpłatnych wg rozdzielnika;
k)    prowadzenie kartotek kosztów publikacji poszczególnych jednostek oraz dokumentacji związanej z wydawaniem poszczególnych pozycji wydawniczych;
l)      sporządzanie okresowych informacji i sprawozdań z działalności wydawniczej PK;
 
 
Rozdz. 3. Uczelniana Komisja Wydawnicza i komisje wydawnicze  w jednostkach
 
§ 6.
 
 1. Uczelniana Komisja Wydawnicza powoływana jest przez Rektora i skład komisji zatwierdza Senat Uczelni na okres kadencji.
 2. Skład Uczelnianej Komisji Wydawniczej ogłaszany jest w Zarządzeniu Rektora.
 3. W skład Uczelnianej Komisji Wydawniczej wchodzą: Przewodniczący Komisji oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych.
 4. Nadzór nad działalnością Uczelnianej Komisji Wydawniczej sprawuje Prorektor ds. Kształcenia.
 
§ 7.
 
1.    Do zadań Uczelnianej Komisji Wydawniczej należy:
a)    nadzór nad działalnością Komisji Wydawniczych w jednostkach organizacyjnych;
b)    koordynacja prac związanych z opracowaniem planów wydawniczych jednostek;
c)    przyjmowanie planu wydawniczego, jego korekta i przygotowanie do zatwierdzenia przez Senat Uczelni;
d)    bieżąca współpraca z Wydawnictwem Uczelnianym;
e)    okresowy nadzór nad bieżącą realizacją rzeczową planu wydawniczego;
f)     korekta planu wydawniczego w III kwartale roku w zakresie wykorzystania środków przez poszczególne jednostki oraz w uzasadnionych przypadkach wprowadzenie do realizacji publikacji gotowych do druku;
2.    W posiedzeniach Uczelnianej Komisji Wydawniczej uczestniczy Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uczelnianego.
 
Rozdz. 4. Komisje wydawnicze w jednostkach organizacyjnych Politechniki Koszalińskiej
 
§ 8.
 
 1. W każdej jednostce organizacyjnej Uczelni powoływana jest Wydziałowa (Instytutowa) Komisja Wydawnicza.
 2. Wydziałowa (Instytutowa) Komisja Wydawnicza powoływana jest na wniosek Dziekana (Dyrektora Instytutu) uchwałą Rady Wydziału (Instytutu).
 3. W skład Komisji Wydawniczej jednostki organizacyjnej wchodzą: przewodniczący komisji, sekretarz i członkowie. Liczba członków w Komisji Wydawniczej określona jest w uchwale Rady Wydziału (Instytutu).
 
§ 9.
 
 1. Do zadań Komisji Wydawniczej należy:
a)    sporządzanie planu wydawniczego jednostki i jego przedstawienie do zatwierdzenia przez Radę Wydziału (Instytutu);
b)    opracowanie okresowych sprawozdań z realizacji planu wydawniczego jednostki i ich prezentacja na posiedzeniach Uczelnianej Komisji Wydawniczej;
c)    prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją poszczególnych pozycji planu wydawniczego oraz etapami realizacji publikacji (zał. 1);
d)    bieżąca współpraca z Wydawnictwem Uczelnianym Politechniki Koszalińskiej.
 1. Do szczegółowego zakresu działalności Wydziałowej (Instytutowej) Komisji Wydawniczej należy:
a)    współpraca z autorami publikacji zgłoszonych do planu wydawniczego jednostki;
b)    kwalifikowanie formy wydania publikacji (druk, wersja elektroniczna, multimedia itp.) zgodnie z wytycznymi dla autorów (zał. 2);
c)    sporządzanie protokołów, dotyczących przyjmowania maszynopisów od autorów, proponowanie recenzentów, ustalenia w zakresie przyznania honorariów autorskich oraz kierowanie do redakcji i druku publikacji;
d)    protokoły, o których mowa w ust. 2 b są podpisywane przez przewodniczącego Komisji Wydawniczej oraz Dziekana (Dyrektora Instytutu);
e)    protokoły są sporządzane na wszystkich etapach realizacji danej pozycji wydawniczej i przekazywane do Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej.
 
 
Rozdz. 5. Roczny plan wydawniczy i współpraca z autorami
 
§ 10.
 
 1. Autorzy zamierzający wydać swoje publikacje w określonym roku kalendarzowym winni je zgłosić przed 15 grudnia roku poprzedzającego do Wydziałowej (Instytutowej) Komisji Wydawniczej celem umieszczenia ich w rocznym planie wydawniczym. Komisja przedstawia plan wydawniczy jednostki do zatwierdzenia Radzie Wydziału (Instytutu). Po zatwierdzeniu plan ten umieszczany jest w rocznym planie wydawniczym.
 2. Roczny plan wydawniczy uczelni jest zatwierdzany uchwałą Senatu PK w I kwartale roku.
 3. Dopuszcza się zgłoszenie przez jednego autora do planu wydawniczego danej jednostki najwyżej 2 prac indywidualnych różnej kategorii, 2 prac współautorskich oraz dowolną liczbę artykułów do Zeszytów Naukowych, finansowanych ze środków przeznaczonych na działalność wydawniczą.
 4. Współpraca z autorami:
a)    Prorektor ds. Kształcenia zawiera umowy wydawnicze z autorami publikacji. Stawka honorarium jest ustalana przez Wydziałową (Instytutową) Komisję Wydawniczą na podstawie zasad sporządzania i finansowania planu wydawniczego;
b)    wypłata honorarium autorskiego następuje nie później niż  30 dni od daty wydania publikacji.
 
 
Rozdz. 6. Zasady sporządzania i finansowania planu wydawniczego Politechniki Koszalińskiej
 
§ 11.
 
1.   Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej wydaje następujące rodzaje publikacji:
1.1.  Monografie habilitacyjne
a)   zalecana objętość publikacji do 10 a.a.*; jeśli praca habilitacyjna będzie przekraczać 10 a.a., zostanie wydrukowana w całości, ale autor otrzyma wynagrodzenie jedynie za 10 arkuszy,
b)   nakładstandardowy to 120 egz.; w uzasadnionych przypadkach nakład zostanie odpowiednio zwiększony,
c)   honorarium autorskie wynosi od 20 do 100% stawki podstawowej, płatne do 10 arkuszy autorskich.
 
1.2.  Monografie
a)   zalecana objętość publikacji do 10 a.a.,
b)   nakład pierwszego wydania to 120 egz.; w uzasadnionych przypadkach nakład zostanie odpowiednio zwiększony; drugie i następne wydania są realizowane według przewidywanej sprzedaży w ciągu 3 lat,
c)   honorarium autorskie wynosi od 20 do 50% stawki podstawowej.
 
 
1.3.  Podręczniki
a)   zalecana objętość publikacji do 12 a.a.,
b)   standardowy nakład publikacji to 200 do 300 egz.,
c)   honorarium autorskie wynosi od 20 do 90% stawki podstawowej, płatne do 12 arkuszy autorskich.
 
1.4.  Skrypty
a)   zalecana objętość publikacji do 8 a.a.,
b)   standardowy nakład publikacji to 150 do 200 egz.,
c)   honorarium autorskie wynosi od 20 do 70% stawki podstawowej, płatne do 8 arkuszy autorskich.
 
1.5.  Słowniki, almanachy, encyklopedie
a)   zalecana objętość publikacji do 8 a.a.,
b)   standardowy nakład pierwszego wydania to 150 egz., w uzasadnionych przypadkach nakład zostanie odpowiednio zwiększony;Drugie i następne wydania są realizowane według przewidywanej sprzedaży w ciągu 3 lat,
c)   honorarium autorskie wynosi od 20 do 80% stawki podstawowej, płatne do 8 arkuszy autorskich.
 
1.6.   Materiały źródłowe
a)   zalecana objętość publikacji  do 5 a.a.
b)   nakład publikacji jest ustalany według przewidywanej sprzedaży w ciągu 3 lat.
c)   honorarium autorskie wynosi od 20 do 60% stawki podstawowej.
 
1.7.  Materiały pomocnicze
a)   zalecana objętość publikacji do 5 a.a.,
b)   nakład publikacji jest ustalany według przewidywanej sprzedaży w ciągu 5 lat,
c)   honorarium autorskie wynosi od 20 do 50% stawki podstawowej.
 
1.8.  Zeszyty naukowe
a)   zalecana objętość artykułu wynosi od 1 a.a. do 2 a.a.,
b)   standardowy nakład wynosi 150 egz.; w uzasadnionym przypadku nakład zostanie odpowiednio zwiększony,
c)   honorarium autorskie w tym przypadku nie jest wypłacane.
 
1.9. Materiały konferencyjne
a)   objętość publikacji jest uzależniona od liczby uczestników konferencji,
b)   standardowy nakład publikacji to 150 egz.; w uzasadnionym przypadku nakład zostanie odpowiednio zwiększony,
c)   honorarium autorskie jest wypłacane według możliwości organizatora,
d)   publikacja jest finansowana ze środków pozyskanych przezorganizatora konferencji (np. wpisowe) lub innych dotacji,
e)   materiały powinny być wydrukowane przed konferencją, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach druk po konferencji, ale w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
 
1.10.  Wydawnictwa ogólnouczelniane są realizowane w przypadku zapotrzebowania z kilku kierunków studiów, może to być praca o charakterze ogólnouczelnianym lub ważna z innych względów dla Uczelni.
a)   zalecana objętość publikacji do 20 a.a.,
b)   nakład publikacji jest  ustalany w zależności od jej charakteru; jeśli jest to publikacja o charakterze dydaktycznym kryterium jest przewidywana sprzedaż w ciągu 3 lat,
c)   w przypadku innych prac maksymalny nakład wynosi 500 egz.,
d)   wysokość honorarium autorskiego jest zależna od charakteru publikacji.

1.11. Wydawnictwa inne (np. multimedialne) – ich  formę wydania, nakład kwalifikuje komisja wydawnicza jednostki.
* za 1 arkusz autorski a.a. przyjmuje się 20 stron maszynopisu sformatowanego wg zasad obowiązujących autorów.
2.   Publikacje wydawane przez Wydawnictwo Uczelniane mogą być finansowane ze środków jednostki, badań naukowych i innych. Ich treść musi być związana z działalnością naukową lub dydaktyczną jednostki.
3.   W Wydawnictwie Uczelnianym są stosowane następujące stawki za prace wydawnicze:
 • recenzja:
– artykułu – 20% stawki podstawowej za 1 a. wyd.**
– monografii – 15% stawki podstawowej za 1 a. wyd.
– podręcznika, skryptu – 10% stawki podstawowej za 1 a. wyd.
 • redakcja pracy – 10% stawki podstawowej za 1 a. wyd.
 • redakcja naukowa pracy zbiorowej – 5% stawki podstawowej za 1 a. wyd.
 • projekt okładki – do 60% stawki podstawowej za gotowy projekt.
** za 1 arkusz wydawniczy a. wyd. przyjmuje się 40 000 znaków ze spacjami lub 3000 cm2 rysunków.
4. Zasady ogólne
·         Monografie i podręczniki muszą mieć dwie pozytywne recenzje (jeśli jedna z recenzji będzie negatywna, praca będzie wysłana do trzeciej, rozstrzygającej), pozostałe prace muszą mieć 1 recenzję. Recenzentem powinien być samodzielny pracownik naukowy spoza Politechniki Koszalińskiej.
·         W przypadku finansowania wydawnictw ze środków zewnętrznych (granty, sponsor itp.) stawki honorarium mogą być wyższe, jeśli ich wysokość w pełni pokrywa koszty przedsięwzięcia.
·         W przypadku wznowienia, jeśli zmiany będą mniejsze niż 25%, autor otrzyma:
a)   za 2. wydanie – 80% honorarium wypłaconego za 1. wydanie,
b)   za 3. wydanie – 60% honorarium wypłaconego za 1. wydanie,
c)   za 4. i dalsze wydania – 50% honorarium wypłaconego za 1. wydanie.
 
Kolejne wydania publikacji będą realizowane po wyczerpaniu nakładu.
Nakład wznowienia ustalany będzie każdorazowo na podstawie analizy rozchodu wydania poprzedniego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej grupie publikacji. Przy wznowieniach obowiązują limity płatnych arkuszy jak przy pierwszych wydaniach (np. za skrypt autor otrzyma wynagrodzenie jedynie za 8 arkuszy autorskich).
 
 
Rozdz. 7. Gospodarka finansowa i majątkowa Wydawnictwa Politechniki Koszalińskiej
 
§ 12.
 
Gospodarka finansowa i majątkowa Wydawnictwa PK prowadzona jest  na podstawie obowiązujących w Politechnice Koszalińskiej przepisów w tym zakresie.
 
 
Rozdz. 8. Współpraca Wydawnictwa z innymi jednostkami
 
§ 13.
 
Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej współpracuje z:
a)   Uczelnianą Komisją Wydawniczą,
b)   autorami w zakresie uzgodnień dotyczących dokonanych poprawek w pracach i korekty autorskiej oraz rozliczenia finansowego pracy,
c)   wydziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi PK w zakresie przygotowania planów wydawniczych, a także dostarczania materiałów do opracowania redakcyjnego,
d)   Biblioteką Główną PK w zakresie uzupełniania jej zbiorów publikacjami Wydawnictwa PK oraz w zakresie realizowanej przez nią wymiany krajowej i zagranicznej,
e)   Działem Księgowości oraz Działem Finansowym w zakresie rozliczeń finansowych z tytułu realizacji umów i zleceń oraz sprzedaży i stanu magazynowego wydawnictw,
f)    innymi jednostkami organizacyjnymi PK w zakresie funkcjonowania Wydawnictwa PK,
g)   bibliotekami naukowymi uprawnionymi do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz. U. 1997, Nr 29, poz. 161, z późniejszymi zmianami) w zakresie wysyłania egzemplarzy okazowych i obowiązkowych,
h)   podmiotami gospodarczymi (w tym z księgarniami) w zakresie sprzedaży wydawnictw PK,
i)    drukarniami zewnętrznymi, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
j)    odpowiednimi jednostkami Biblioteki Narodowej w zakresie uzgadniania międzynarodowego symbolu ISBN i ISSN.
 
 
 
Rozdz. 9. Postanowienia końcowe
 
§ 14.
 
 1. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu i zawiera informacje o etapach pracy nad publikacją.
 2. Załącznik nr 2 stanowi integralną część Regulaminu i zawiera wytyczne dla autorów.
 3. Regulamin zatwierdzony przez Senat Uczelni wchodzi w życie z dniem………….